Your Life Will End in


Get your own Digital Clock

MESEJ

Monday, January 31, 2011

Coretan Anak Kedah


"But an accident is felt by the Malays were brought by Harold MacMichael. When the people speak Malay or denied yet again. The people of Kedah Malays who strongly protested at that time. Until finally it has spread throughout the Malay Peninsula. Establishment of Kedah is famous for the freedom of establishment. I feel very proud because of Kedah is the backbone of the Malay Peninsula. "- Dato Onn Jaafar

"Maka satu kemalangan yang dirasai oleh orang Melayu ialah yang dibawa oleh Harold MacMichael. Tatkala itu orang Melayu belum lagi bersuara atau membantah. Maka umat Melayu Kedahlah yang kuat sekali membantah pada masa itu. Hingga akhirnya hal ini telah merebak ke seluruh Semenanjung Tanah Melayu. Pendirian orang Kedah sudah mashyur iaitu pendirian untuk kebebasan. Saya sangatlah berasa sombong kerana orang Kedah ialah tulang belakang umat Melayu Semenanjung." - Dato Onn Jaafar

_______________________________________________________

"Like a dog, along the coastal native Indian peninsula who lick the hands of their abusive, but not
for Kedah! and we the English should be the first to honor the people who did not submit to tyranny "- Sherard Osborn, British Navy officer during the war Kedah-Siam 1838

"Seperti anjing, pribumi di sepanjang persisir pantai semenanjung India menjilat tangan yg mendera mereka; Tetapi tidak
bagi orang Kedah! dan kita orang Inggeris seharusnya menjadi yang pertama memuliakan bangsa yang tidak tunduk kepada kekejaman" - Sherard Osborn, Pegawai Navy British ketika perang Kedah-Siam 1838


No comments: